"Czytamy książki, by odkryć, kim jesteśmy.

To, co inni ludzie - prawdziwi czy wymyśleni - robią, myślą i czują
jest bezcennym przewodnikiem w rozumieniu, kim jesteśmy
i kim możemy się stać..."

Ursula K. Le Guin

wtorek, 13 listopada 2012

18 listopada

Konkurs fotograficzno - literacki "Spacerkiem po Józefowie" - realizowany
 w ramach projektu etwinning.





          Zapraszamy do udziału!!!


1. Postanowienia ogólne

1.1. Cel
Celem konkursu jest promocja Józefowa,  wspieranie aktywności uczniów, kształtowanie w nich postaw prospołecznych.
2. Regulamin
2.1. Organizatorzy
Organizatorami  Konkursu fotograficzno - literackiego
"Spacerkiem po Józefowie" - zwany dalej konkursem, jest Biblioteka Gimnazjum nr 1 im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie

2.2. Uczestnicy
Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów Gimnazjum nr 1
w Józefowie.

2.3. Tematy:
a). Ciekawe miejsca: architektura, krajobraz.
b).Ciekawi ludzie Józefowa: twórcy, pasjonaci, kolekcjonerzy, artyści, najstarsi mieszkańcy.
2.4. Terminy:
Prace nadsyłamy na adres:  
gimnazjum1.biblioteka@gmail.com
Konkurs trwa od 19 listopada do 20 grudnia 2012r
Rozstrzygnięcie konkursu  nastąpi 10 stycznia 2013r.

2.5. Forma:
Zgłaszanie prac do konkursu odbywa się  drogą elektroniczną, zapis dokumentu w postaci Word97-2003.
Parametry fotografii:
- max. szerokość: 450 pix
- max. wysokość: 400 pix
- format pliku: .jpg
- Fotografie – z  krótkim opisem słownym jej zawartości, w przypadku fotografii architektury i krajobrazu – konieczne jest podanie lokalizacji.
Każdy z autorów może nadesłać dowolną liczbę prac.
Zgłoszenie pracy   konkursowej stanowi jednocześnie akceptację wszystkich zapisów niniejszego regulaminu
2.6. Zasady oceny i wyboru zwycięzców
Oceny prac dokonają jurorzy. Na jej ocenę końcową  składać się będzie suma punktów otrzymanych od wszystkich niezależnych jurorów.
2.7. Deklaracje
Nadesłanie prac na konkurs stanowi jednocześnie deklarację,
że osoba nadsyłająca pracę:
- jest autorem/autorką załączonych zdjęć. Prawa osób portretowanych zostały wyjaśnione i osoby sportretowane wyrażają zgodę na wystawienie i ich publikowanie.
- przyjmuje warunki Regulaminu Konkursu
- wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie
z ustawą o Ochronie Danych Osobowych ( Dz.U.Nr.133 pozycja 883)

- wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatorów Konkursu nadesłanych zdjęć w dowolnym czasie i formie dla celów promocji Konkursu.
2.8. Nagrody  
W konkursie przyznane zostaną nagrody za najlepsze prace Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przyznania nagród specjalnych i nagród dodatkowych.
3. Postanowienia końcowe

3.1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do usuwania fotografii
i tekstów o treści powszechnie uznawanej za obraźliwe, naruszające prawa osób trzecich lub prawo polskie, zawierających treści w sposób oczywisty godzące w uczucia religijne. Decyzja o usunięciu takich treści jest niepodważalna i ostateczna.

3.2 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

3.3 Zezwolenie na publikację wizerunku:
Ja (imię i nazwisko) ur. (data i miejsce urodzenia) legitymujący się dokumentem (wpisać rodzaj, serię i numer dokumentu) wyrażam zgodę … (tu wpisujemy swoje imię i nazwisko) na publikację mojego wizerunku (podpis osoby wyrażającej zgodę).
Takie zezwolenie powinno ponadto zawierać: miejsce i czas sporządzenia, nazwę dokumentu oraz czytelny podpis osoby fotografowanej)



poniedziałek, 12 listopada 2012

6 listopada

Rok  Józefa Ignacego Kraszewskiego
w naszej   bibliotece
 
 




         W 2012 roku obchodzimy 200. rocznicę urodzin Józefa Ignacego Kraszewskiego (1812-1887), dlatego  ten rok został ustanowiony  Rokiem Józefa Ignacego Kraszewskiego. 

                                                               Kraszewski jest autorem licznych powieści historycznych,
z których Stara baśń (1876) należy do najbardziej znanych. Książka ta zapoczątkowała cykl powieści o dziejach narodu polskiego. Z tej okazji w naszej bibliotece zagościły bibliofilskie wydania Starej baśni wśród których najstarszy egzemplarz pochodzi z roku 1879.