"Czytamy książki, by odkryć, kim jesteśmy.

To, co inni ludzie - prawdziwi czy wymyśleni - robią, myślą i czują
jest bezcennym przewodnikiem w rozumieniu, kim jesteśmy
i kim możemy się stać..."

Ursula K. Le Guin

czwartek, 1 września 2016

DOKUMENTY BIBLIOTEKI
REGULAMIN
BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
1)   Biblioteka szkolna jest pracownią pełniącą rolę szkolnego centrum informacji.
2)   Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać wszyscy uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły.
3)   Biblioteka służy do gromadzenia i wypożyczania oraz udostępniania książek i innych źródeł informacji w tym multimediów i Internetu.
4)   Biblioteka gromadzi i wypożycza, udostępnia oraz przekazuje uczniom bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.
5)   Biblioteka tworzy warunki do poszukiwania, porządkowania
 i wykorzystania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego, praktycznego  posługiwania się technologią informacyjną
 (księgozbiór, katalog, Internet,  internetowa strona szkolna,  strona biblioteczna).
6)   Biblioteka służy do realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej i informacyjnej uczniów oraz doskonaleniu nauczycieli.
7)   Biblioteka współpracuje z uczniami:
 a. rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów
      oraz  wyrabia, utrwala i pogłębia u uczniów naukę czytania
       i uczenia się oraz samokształcenia poprzez lekcje biblioteczne,
       wystawy,  spotkania autorskie, konkursy czytelnicze,  
        indywidualne porady;
 b.  biblioteka organizuje i koordynuje różnorodne działania
      rozwijające  wrażliwość kulturową i społeczna ucznia poprzez
      wystawy, turnieje, konkursy czytelnicze, informacyjną  stronę
      www,  spotkania autorskie;
 c.   biblioteka wspiera uczniów w ich indywidualnym  rozwijaniu
        uzdolnień poprzez  naukę  poszukiwania źródeł informacji
        wykraczających  poza program  nauczania;
 d.   biblioteka wspiera uczniów mających trudności w nauce
        poprzez  pomoc w wyszukiwaniu informacji potrzebnych do
       odrobienia  zadań domowych;
                  e.  biblioteka przygotowuje uczniów do funkcjonowania
                        w  społeczeństwie informacyjnym w którym będą umieli 
                        efektywnie posługiwać się technologią informacyjną
                       (wyszukiwania informacji,  prezentacje, wykorzystanie    
                         użytkowych i edukacyjnych aplikacji);
                 f.   biblioteka rozbudza i rozwija  wrażliwość  kulturową
                      i społeczną  u ucznia oraz jego  indywidualne zainteresowania                        
                      organizując  zajęcia, lekcje biblioteczne, konkursy,  turnieje,
                      imprezy czytelnicze i wystaw.  

8)   Biblioteka współpracuje z nauczycielami udostępniając programy nauczania, podręczniki, materiały edukacyjne, literatury metodycznej, naukowej, multimediów.
                   a.  przekazuje wychowawcom informacje o stanie czytelnictwa
                        uczniów oraz o stanie zaległości czytelniczych;
                   b. organizując imprezy edukacyjne wraz z nauczycielami
                         i współpracując przy innowacjach oraz  projektach  
                         edukacyjnych.
9)   Biblioteka współpracuje z rodzicami lub opiekunami prawnymi naszych uczniów w zakresie wypożyczenia ich dzieciom podręczników bezpłatnych, materiałów ćwiczeniowych.
                a. przekazuje informacje o stanie czytelnictwa oraz o sposobie
                    wywiązywania się ze swoich obowiązków.
10) Biblioteka współpracuje z  innymi bibliotekami w zakresie
        promocji czytelnictwa, organizacji imprez, spotkań  czytelniczych oraz 
       wymianą pozycji zawartych w księgozbiorze
       (np. Miejska Bibliotek w Józefowie, Biblioteka Powiatowa w Otwocku).
11) Biblioteka współpracuje z Radą Rodziców  oraz innymi
         instytucjami kulturalno- oświatowymi
w zakresie organizowania
         imprez czytelniczych   w postaci  spotkań autorskich,
          wystaw, turniejów oraz innych wydarzeń kulturalno-społecznych
          w  celu rozwijania wrażliwości kulturalnej, społecznej oraz promocji  
          biblioteki i czytelnictwa.
12) Czytelnicy mają wolny dostęp do księgozbioru, tak by mogli realizować   
        własne, indywidualne potrzeby czytelnicze.
13) Maksymalny czas wypożyczenia książki to 4 tygodnie, który może być
        w razie konieczności prolongowany.  Czytelnik osobiście może
        wypożyczyć na swoje konto 4 pozycje.
14) W bibliotece należy zachowywać ciszę.
15) W bibliotece obowiązuje zakaz spożywania posiłków i picia napojów.
16) Czytelnicy odpowiadają materialnie za powierzone im książki,   
        wyposażenie i sprzęt i zobowiązani są do ich szanowania.
17) Czytelnik, który zagubi lub zniszczy wypożyczoną książkę, zobowiązany
        jest do jej odkupienia lub do zakupu innej wskazanej przez
        bibliotekarza.
18)   Biblioteka tworzy warunki do efektywnego posługiwania się 
          technologią informacyjną
19) Do daty ostatniej rady klasyfikacyjnej w danym roku szkolnym
        wszystkie książki należy oddać. Po tym terminie książki nie będą
        wypożyczane.
20) Czytelnicy, którzy nie rozliczą się, będą mieli wstrzymane   
       wypożyczenia w kolejnym roku szkolnym.
21) Uczniowie i pracownicy szkoły, którzy ze szkoły odchodzą, zobowiązani
         są do wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką.
21) Biblioteka ewidencjuje i opracowuje  zbiory zgodnie z obowiązującymi
        przepisami oświatowymi.KORZYSTANIE Z CZYTELNI SZKOLNEJ
22)       Z czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie, rodzice  i pracownicy szkoły.
23) W czytelni można korzystać ze wszystkich zgromadzonych materiałów bibliotecznych (książki, czasopisma, zbiory multimedialne,    i Internet).
24) Czytelnik ma wolny dostęp do książek i czasopism, które następnie   
  odkłada na ustalone miejsce.
25) Książki z księgozbioru podręcznego podaje nauczyciel bibliotekarz.
26) Czytelnik osobiście odpowiada za książki i czasopisma, z których
  korzysta.
27) Z księgozbioru czytelni można korzystać tylko na miejscu.
28) W czytelni obowiązuje cisza.

PRACA Z KOMPUTEREM
29)          Korzystanie z komputerów służy wyszukiwaniu informacji, odrabianiu zadań domowych, rozwijaniu własnych zainteresowań poprzez wykorzystanie Internetu, programów użytkowych i aplikacji edukacyjnych.
30) Praca rozpoczyna się po uprzednim uzgodnieniu z bibliotekarzem, który ma prawo nie wyrazić zgody jeśli korzystanie z komputera nie będzie służyć celom edukacyjnym lub będzie przeszkadzać innym.
31) Rozpoczęcie pracy jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
32) O każdorazowym złamaniu regulaminu pracy z komputerem zostanie powiadomiony wychowawca oraz zostanie wpisana uwaga.
33) Przy stanowisku komputerowym  może znajdować się  jeden uczeń.
34) Wszelkie usterki i trudności należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi bibliotekarzowi.
35) Na komputerach zabrania się grać w gry. Wyjątek stanowią szachy,  warcaby oraz gry edukacyjne zaakceptowane przez bibliotekarza.
36) Praca z komputerem służy uczniom,  nauczycielom do efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.
37)Z komputerów mogą korzystać zgodnie z regulaminem nauczyciele uczniowie,  rodzice i pracownicy szkoły.

  KORZYSTANIE Z PODRĘCZNIKÓW BEZPŁATNYCH

Podstawa prawna:
 Ustawa o systemie Oświaty – Dz. U. z 2014 r., poz. 811
Rozporządzenie MEN – Dz. U. z dnia 8 lipca 2014 r. poz. 902
38)Regulamin określa szczegółowe warunki korzystania przez uczniów
          z podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów
          ćwiczeniowych.
39)   Ilekroć w regulaminie mowa o:
a.      szkole – należy przez to rozumieć Gimnazjum nr 1 im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie,
b.     uczniu – należy przez to rozumieć ucznia realizującego obowiązek
szkolny – ujętego w księdze uczniów Gimnazjum nr 1 im. Łączniczek
Armii Krajowej w Józefowie,
c.      rodzicu ucznia – należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego,
d.     podręcznikach – należy przez to rozumieć podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego, ujęte w szkolnym zestawie podręczników,
e.      materiały edukacyjne - należy przez to rozumieć materiał zastępujący
lub uzupełniający podręcznik umożliwiający realizację programu
nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną,
f.       materiał ćwiczeniowy - należy przez to rozumieć materiał
przeznaczony dla ucznia, służący utrwalaniu przez niego wiadomości,
g.      organie prowadzącym – należy przez to rozumieć miasto Józefów.

 40)
a.      podręczniki i materiały edukacyjne są własnością szkoły i znajdują
się w zasobach biblioteki szkolnej.
b.     podręczniki i materiały edukacyjne są udostępniane uczniom na okres danego roku szkolnego.
c.      udostępnienia podręczników i materiałów edukacyjnych dokonuje
nauczyciel bibliotekarz na podstawie imiennej listy uczniów
sporządzonej i podpisanej przez wychowawcę klasy.
d.     podręczniki i materiały edukacyjne na dany rok szkolny
są wypożyczane i zwracane w dniu i w godzinach uzgodnionych
pomiędzy nauczycielem bibliotekarzem a wychowawcą klasy.
e.      materiały ćwiczeniowe nie podlegają zwrotowi.

 41)   
   Rezygnacja ucznia z nauki w szkole w trakcie roku szkolnego jest
         równoznaczna z koniecznością zwrotu wszystkich podręczników
        i materiałów edukacyjnych (uczniowie nie zwracają materiałów
        ćwiczeniowych).

42)
       a. jeśli podręcznik składa się z kilku części uczniowie powinni zwrócić
          do biblioteki przeczytaną część przed pobraniem kolejnej.
           Zwrot ostatniej części następuje nie później niż na tydzień przed
           zakończeniem zajęć edukacyjnych.
b. uczniowie przystępujący do egzaminu poprawkowego zwracają
             podręczniki i materiały edukacyjne nie później niż do końca sierpnia
             danego roku.
        c. nadzór nad zadaniem, o którym mowa w ust. 1., realizuje  
            wychowawca ucznia, oraz nauczyciel odpowiedzialny za
            prowadzenie biblioteki szkolnej.
       d. podczas zwrotu podręcznika/materiału edukacyjnego do biblioteki
           nauczyciele, o których mowa w ust.3, dokonują oględzin i określają
           stopień jego zużycia. Stan podręcznika/materiału edukacyjnego
           określa się w skali:
o   poprawny - dopuszczony do dalszego użytkowania,
o   zniszczony - niedopuszczony do dalszego użytkowania.
                         Przez zniszczenie podręcznika rozumie się umyślne
                          lub spowodowane przez zaniedbanie użytkownika
                          poplamienie  trwałe zabrudzenie, porysowanie lub popisanie,  
                         połamanie  lub rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz  
                         inne wady fizyczne, które pomniejszają jego wartość użytkową
                          i uniemożliwiają pełne z niego korzystanie.
         e. w przypadku zgubienia podręcznika/materiału edukacyjnego
            lub jego zniszczenia sporządza się protokół, który stanowi
            załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, a rodzice mogą
            być zobowiązani przez dyrektora szkoły do zwrotu kosztów zakupu
             nowego podręcznika.
          f. przy sporządzaniu protokołu, o którym mowa w ust. 6 może być
             obecny rodzic ucznia.
          g. zapisu pkt. 6 nie stosuje się w przypadku zwrotu podręcznika po   
              jego trzyletnim użytkowaniu.

43)
   1.  Uczniowie są zobowiązani do:
a. używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem,
b. zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny,
c. chronienia go przed zniszczeniem lub zagubieniem.
2.  Zabrania się dokonywania w podręcznikach jakichkolwiek wpisów
      i notatek.
3.  W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika/materiału
      edukacyjnego uczeń lub rodzic jest zobowiązany niezwłocznie
      poinformować o tym nauczyciela wychowawcę i nauczyciela
      odpowiedzialnego za prowadzenie biblioteki szkolnej.
4.  Dołączona do podręcznika lub materiałów edukacyjnych płyta
     CD stanowi integralną część podręcznika lub materiałów   
     edukacyjnych  i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem lub   
     materiałem  edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje
              koniecznością zwrotu  kosztów całego podręcznika lub materiałów
              edukacyjnych.
44) 
          W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje
dyrektor szkoły.

45) 
        Zobowiązuje się nauczycieli wychowawców do zapoznania uczniów
         i ich rodziców z niniejszym regulaminem.

46)  
        Regulamin podlega opublikowaniu na szkolnej tablicy ogłoszeń
         oraz na stronie internetowej szkoły.
     
 Niniejszy Regulamin  biblioteki wchodzi w życie z dniem
  1 września 2016 roku.